Vyhledávání

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Každý klient, který si objedná služby DDS TOUR s.r.o., by se měl seznámit s těmito podmínkami a respektovat je.

1. SMLUVNÍ VZTAH

Vzájemný vztah a právní poměr mezi DDS TOUR a jednotlivci nebo organizacemi jako uživateli služeb DDS TOUR se řídí ustanoveními občanského zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.

2. PŘIHLÁŠKA A POTVRZENÍ ÚČASTI

Smluvní vztah mezi zákazníkem a DDS TOUR vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané (v případě právnické osoby i orazítkované) „Smlouvy o poskytnutí služby “ (dále jen smlouva) potvrzené DDS TOUR. Smlouvu i potvrzení lze provést i v elektronické podobě v rezervačním systému DDS TOUR. U nezletilých osob do 18 let musí rezervaci sjednat a zaručit jejich zákonný zástupce. Smlouva a závaznost těchto všeobecných podmínek platí i pro všechny osoby uvedené na smlouvě objednavatele (spolucestující). Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí objednavatel jako za své vlastní.

3. SJEDNANÉ SLUŽBY

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na smlouvě potvrzené DDS TOUR. Případné rozšíření nebo změny služeb nad rámec smlouvy musí být ze strany DDS TOUR potvrzeny a zákazníkem uhrazeny. Délka pobytu je určena termíny uvedenými v potvrzené smlouvě. Zákazník, který bez zavinění DDS TOUR, resp. dodavatele služeb, nevyčerpá všechny sjednané a zaplacené služby, nemá právo na jejich náhradu. Náhrada nečerpaných služeb je možná pouze v tom případě, jestliže je bude poskytovatel služeb refundovat.

4. CENA A JEJÍ ÚHRADA

Uzavřením smlouvy, resp. potvrzením smlouvy objednavatele, vzniká DDS TOUR právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník uhradí zálohu ve výši 50% z celkové ceny neprodleně po vzniku smluvního vztahu, doplatek celkové ceny nejpozději do 22 dnů před realizací služeb. Vznikne-li smluvní vztah méně než 28 dnů před začátkem plnění služeb, je cena splatná okamžitě v plné výši. Neobdrží-li DDS TOUR zálohu nebo doplatek do 3 dnů po termínu splatnosti, má právo odstoupit od smlouvy a uplatnit u zákazníka úhradu smluvního storno poplatku. Orientační ceny pobytů a služeb jsou uvedeny v prodejních materiálech DDS TOUR. Závazná cena je uvedena na smlouvě na pobyt. DDS TOUR je povinna určit a písemně oznámit případnou změnu ceny pobytu, a to nejpozději 21 dnů před začátkem pobytu. Je-li tato oznámená cena o více než 10% vyšší než cena uvedená na smlouvě, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li objednavatel od smlouvy bez odkladu, nejpozději do 5 dnů po doručení změny, souhlasí s novou cenou pobytu. V případě platby na fakturu (přes firmu, zaměstnavatele či jinou organizaci), uveďte tuto skutečnost již na smlouvě! Fakturuje se obvykle celková částka za pobyt.

5. RUČENÍ DDS

DDS TOUR ručí za správnost popisu služeb a řádné zajištění všech dohodnutých služeb, k jejichž zajištění v příslušném rozsahu, jakosti a množství se smluvně zavázala. DDS TOUR neručí za škody způsobené zákazníkem na objektu a jeho zařízení. Popis okolí objektu má informativní charakter a DDS TOUR za případné změny neručí.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo na řádné poskytnutí dohodnutých služeb. Služby jsou poskytovány osobám uvedeným na smlouvě. U osob mladších 15 let je nutná spoluúčast na pobytu osoby starší 18 let. U osob ve věku 15 až 18 let je nutný souhlas jejich zákonného zástupce. Zákazník má právo rekreační objekt využít jen pro počet osob, který je určen jako kapacita objektu. Za pobyt nadpočetných osob (včetně dětí) může majitel požadovat doplatek nebo vyloučit zákazníka z pobytu bez náhrady nečerpaných služeb. Děti do tří let věku bez nároku na lůžko se do počtu osob nezapočítávají pouze v případě, že je tato skutečnost předem odsouhlasena majitelem objektu. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků či dodavatelů služeb. Pokud by účastník svým jednáním nebo chováním ohrožoval nebo narušil průběh pobytu nebo pokud by závažným způsobem porušil právní předpisy a běžně platné společenské normy, může být z účasti na pobytu vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. Zákazník je povinen uhradit veškeré škody a náklady vzniklé případným vyloučením z pobytu přímo na místě dodavateli služeb.

7. REKLAMACE

Veškeré reklamace uplatňuje zákazník v prvé řadě přímo na místě u poskytovatele služeb. Závady, které zákazník reklamuje, je třeba uvést do dokladu o ubytování, který vyplňuje host a ubytovatel v místě pobytu. Pokud závady nebyly odstraněny nebo celkově snížily kvalitu rekreačního pobytu, uplatní zákazník reklamaci písemně do dvou týdnů po skončení pobytu u DDS TOUR.DDS TOUR se zavazuje odpovědět do 30 dnů po obdržení stížnosti.

8. ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB

DDS TOUR je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné a které DDS TOUR úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňující celkový charakter pobytu. DDS TOUR je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změny u dodavatelů služeb a okolnosti zaviněné vyšší mocí), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takové změny je DDS TOUR povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy bez odkladu, nejpozději do 5 dnů po doručení změny, souhlasí se změnou služeb.

9. ZRUŠENÍ POBYTU, PODMÍNKY STORNA, ZMĚNA ÚČASTNÍKA POBYTU

Zákazník je oprávněn kdykoliv před započetím pobytu za předpokladu dodržení storno podmínek odstoupit od uzavřené smlouvy. Zrušení pobytu musí být provedeno vždy písemně, případně v elektronické podobě v rezervačním systému DDS TOUR a platí dnem doručení na adrese DDS TOUR (první den čerpání služeb se do lhůty nezapočítává).

Storno poplatky se účtují ve výši 200,- Kč (manipulační poplatek) za každou přihlášenou a zrušenou osobu plus:

30-21 dnů před nástupem - 20% z ceny obj. služeb
20-6 dny před nástupem - skutečně vzniklé náklady, min.50% z ceny obj.služeb
5 dnů před nástupem - až den nástupu na pobyt - 100% z ceny obj. služeb.

Storno poplatky nemusí být ze strany DDS TOUR účtovány, zajistí-li zákazník, který objednané služby stornoval, náhradníka, který vyhovuje podmínkám pobytu a jehož účast zabrání škodám, které by DDS TOUR zrušením účasti původního zákazníka vznikly. V tomto případě je nutné, aby náhradník uzavřel s DDS TOUR novou smlouvu. Výše manipulačního poplatku (200 Kč/osoba) zůstává netknuta a nevrací se.

10. ZRUŠENÍ POBYTU ZE STRANY DDS TOUR

DDS TOUR je oprávněna pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu konkrétně ztíženo nebo ohroženo následkem nepředvídatelných mimořádných událostí, které nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě nabídne klientovi DDS TOUR v rámci svých možností adekvátní náhradu nejméně ve stejné kvalitě rezervovaného pobytu. V případě, že zákazník není ochoten náhradní nabídku akceptovat, obdrží zákazník částku za sjednané služby zpět neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

11. POJIŠTĚNÍ

Účastníci pobytů nejsou ze strany DDS TOUR pojištěni a toto není v ceně pobytu zahrnuto. Pojištění si zabezpečují účastníci pobytu na vlastní náklady samostatně.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při ochraně osobních údajů se DDS TOUR s.r.o. řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR). Veškeré informace související s ochranou osobních údajů jsou zveřejňovány na webu společnosti na url www.chaty-chalupy-dds.cz/gdpr/osobni-udaje/.

13. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Veškeré úkony, které činí zákazník ve vztahu k DDS TOUR, musí mít písemnou formu, není-li stanoveno jinak a jsou účinné jejich doručením na DDS TOUR. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 01.10.2004. Platnost všeobecných podmínek DDS TOUR může být se zákazníkem upravena výlučně písemnou formou. V případě soudního sporu mezi zákazníkem a DDS TOUR je místem jednání sídlo DDS TOUR. Zákazník nebo zmocněný zástupce organizace stvrzuje svým podpisem smlouvy, v případě elektronické formy v rezervačním systému DDS TOUR poukázáním platby (zálohy) za pobyt, že je seznámen s těmito podmínkami a souhlasí s nimi i jménem ostatních účastníků pobytu, jejichž jménem jedná.

  • Dokument platí od: 27.7.2018

Akceptované poukázky a asociace